Arap İşadamları Derneği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi   
Bağımsız, kar amacı gütmeyen, Türkiye’de ikamet eden veya TC vatandaşlığına geçmiş Arap İşadamlarının oluşturduğu, kendi tüzel kişiliği ve yetki sahibi olan Derneğin adı " ARAP İŞADAMLARI DERNEĞİ "dir. Dernek kısaltma olarak ARTİAD ’ı kullanacaktır. Dernek Merkezi İstanbul'dadır. Yurt içinde veya yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir. 

Madde 2: Derneğin Amacı    
2.1. Dernek, kendi çalışmalarını yürütüp ve hedeflerine ulaşmak için, bulunduğu ülkedeki mevcut olan hukuk sistemine riayet ederek bu hedeflere ulaşmayı amaçlar.
2.2. Dernek, Türk ve/veya Arap İşadamlarının arasında işbirliğini güçlendirmek, çıkarlarına hizmet etmek ve Türk ve Arap Ülkeleri ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler.   

Madde 3: Derneğin İlkeleri ve Değerleri   
3.1. Tüm üyeler arasında adalet ve eşit fırsatlar hazırlamak. 
3.2. Sosyal değerleri ve tarihi korumak.
3.3. Şeffaflık ve bulunduğu ülkede yürürlükte olan yasalar ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak ve uymak .
3.4. Kalite ve çalışmalarında profesyonellikten ödün vermemek.
3.5. Büyümek, ilerlemek ve gelişmek.
3.6. Üyeler arasında karşılıklı güveni teşvik ve geliştirmek.
3.7. Türk ve/veya Arap insanını geliştirmek.  

Madde 4: Derneğin Stratejik Hedefleri   
4.1. Türk ve/veya Arap İşadamlarını toplamak için çerçeveler araştırıp bulmak ve kendi aralarında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek.
4.2. Türk ve/veya ,Arap İşadamları arasındaki ekonomik işbirliğinin ilişkilerin kurulması ve farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla, ortak yatırım ve iş fırsatları bulmalarını hedeflemek.
4.3. Türkiye ve Arap dünyasının gelişmesine hizmet veren stratejik projeler kurulması için katılımı teşvik etmek.
4.4. Türk ve Arap halkına hizmet etmek için mevcut olan projeleri geliştirmesine destek vermek.
4.5. Ticari ve ekonomi alanındaki yasaların üyeler tarafından anlaşılmasına destek olmak ve ekonomik mevzuat ve politikalara katkıda bulunmak.
4.6. Dünya ülkelerine Türk ve Arap pazarının ürünleri ihracatını teşvik etmek.
4.7. Teknik danışmanlık yaparak Türk ve Arap İşadamlarının beceri ve iş yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmak , bu ve benzeri konularda eğitim sağlamak ve üyelerin seviyelerini yükseltmek.
4.8. Üyelerin meşru hak ve çıkarlarını meşru yollarla savunmak.  

Madde 5: Derneğin Politikaları  
5.1. Dernek üyelerini sürekli eğitim ile bilgilendirmek.
5.2. Üyelere derneğin faaliyet alanları ile ilgili daha iyi hizmet sağlamak.
5.3. Dernek üyeleri arasında iş birliği yaratmak.
5.4. Dernek üyelerinin işlerini yaparken modern yönetim sistemlerinden faydalanmalarına çalışmak ve Derneğin çalışmalarında ileri teknolojilere ayak uydurmak.
5.5. Yurt içinde ve yurt dışında Türk ve Arap pazarının ürünlerinini geliştirmek , Türk ve Arap üretim kurumlarında en yüksek uluslararası kalite standartlarına ulaşmak ve uluslararası pazarlarda rekabet sağlamak.  
 
Madde 6: Derneğin Çalışma Yöntemleri
6.1.  Farklı ülkelerde Türk ve Arap İşadamları için temsilcilikler ve şubeler açmak. Böylece açılan temsilcilik ve şubeler artık Derneğin şubeleri olacaktır.
6.2.  Birçok ülkede Türk ve Arap İşadamları ile yerel meslektaşlarıyla ortak bir iş ve çalışma imkanları oluşturmak.
6.3.  Türk ve Arap ürünleri için sergi ve fuarlar düzenlemek.
6.4.  Dernek üyeleri için yönetim kurulunun belirleyeceği süreçlerde konferanslar organize etmek.
6.5.  Ekonomik forumlar ve seminerler yapmak.
6.6.  Ticari geziler oluşturup, farklı ülkeler işadamlarıyla bir araya gelmek ve devlet yetkilileriyle buluşmak.
6.7.  Uluslararası iş forumları organize etmek, organize edilenlere katılmak.
6.8.  Dernek üyeleri için eğitim kursları oluşturmak.
6.9.  Dernek üyelerine hizmet etmek amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda veritabanı oluşturmak.
6.10. Dernek üyeleri arasında ticari ilişkiler kurmak amacıyla ve kendi aralarında kolay iletişim yapmak için web sitesi ve sair teknoloiinin getirdiği güncel her türlü imkanları tasarlayıp oluşturmak.
6.11. Türk ve Arap ekonomisi ile ilgili periyodik olarak araştırma, bültenler ve raporlar yayınlamak, üyelere dağıtmak, periyodik dergi, bülten, kitap ve sair gerek duyulacak yayınları yayınlamaya çalışmak.
6.12. Ekonomik ve pazarlama çalışmaları için merkezler kurmak.
6.13. Uluslararası ihracat, yatırım, kalkınma ve benzeri kuruluşlarla ilişkiler kurmak.
6.14. İktisadi İşletme Kurar  

Madde 7: Üyelik Ödentileri ;    
7.1.  GİRİŞ Ödentisi : Derneğe üye olmak isteyen kişinin üyeliğe kabul anında bir defa ödediği bağış olup bu tutar 1.000 TL (Bin Türk Lirası)’dir. Üye başvuru anında bir defa bu ödentiyi ödeyecektir.
7.2.  ÜYE AİDATI : Dernek üye aidatı yıllık 2.000 TL (İkibin Türk lirası)’dir. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.   

Madde 8: Kurucular   
Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları Tüzüğün bitiminde liste ile yer almıştır. 

Madde 9: Üyelik   
Derneğe asli ve fahri olmak üzere iki biçimde üye olmak mümkündür.   Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaçlarını, ilkelerini, değerlerini, stratejisini ve politikasını benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek veya tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli ve süreli olarak kısıtlanmamış, derneğe üyelik bedelleri ödemiş, Türk, Arap veya diğer milletlerin tabiiyeti olmaları gereklidir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aramaz.  
Derneğe asli üye olabilmek için bir şirket veya işletme ya da ortaklığın sahibi, hissedarı ya da özel veya kamu bir kurumda yönetici, bir kurum veya şirket yönetim kurulu üyesi olmak ve Dernek çalışma alanıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak gerekmekte olup, aynı zamanda iki asıl üye tarafından önerilmek gereklidir. Önerilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Kurucular derneğin asli üyeleridir.      Fahri üyelik için ise yukarıda yer alan niteliklerle beraber, fahri üye olmak isteyen kişinin Dernekte varsa yer alan bir fahri üye tarafından önerilmesi gerekmektedir.   Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  
  
Madde 10: Üyelikten Ayrılma  
Üyeler diledikleri zaman Dernek'ten ayrılabilir Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.   

Madde 11: Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyelik İle İlgili İtirazlar
11.1. Üyeliğin Sona Ermesi 
a) Üyenin ölümü.
b) Dernekler Kanununun 4. maddesinin 2. ve 3. fıkrası hükümlerinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar. Bu kişiler affa uğrasalar bile yine de bu kişilerin üyelikleri sona erecektir.
c) Aidat ve/veya katılma paylarını ödemedikleri için bir olağan Genel Kurula kabul edilmeyenler dernek üyeliği hakkını kaybederler. Yönetim Kurulu bu durumlarda kararını alır ve üyeye tebliğ eder.
d) Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyecek kaygısı uyandıranlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, dernek organlarınca alınan kararlara uymayanlar, üye olma şartlarını kaybedenler hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister ve bu durumlardan birinin varlığı halinde üyenin çıkarılmasına karar verir vebu karar üyeye tebliğ edilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
11.2. Üyelik ile İlgili İlk İtirazlar  Yukarıda yer alan Yönetim Kurulunun “üyenin çıkarılması” kararına karşı çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır. 

Madde 12: Fahri Üyelik  
İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler Genel Kurul'da toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar.     Fahri üyelerin dernek amacına aykırı olmamak üzere, dernek bünyesinde yapacakları işler, çeşitli faaliyetler, eğitimler, organizasyonlar veya diğer sosyal etkinlikler, dernek yönetim kurulunun veya genel sekreterliğin belirleyeceği şekilde yürütülür. Fahri üyelerin statüsü, fonksiyonu,  komisyonları, çalışma sistemleri ve her türlü idaresi, dernek yönetim kurulunca belirlenir.  
Madde A:  Şeref Üyeliği     İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyelerinden herhangi bir isimle aidat alınmaz.    Madde B – Gençlik Üyeliği    18-30 yaş arasında olan gençler, dernek amacının gerçekleşebilmesi, araştırma veya incelemelerin yapılması, sosyal faaliyetlerin yürütülmesi, geleceğin işadamları ve yöneticilerinin pratik veya teorik anlamda yetiştirilmesi ve sair amaçlar ile derneğin fahri üyesi olabilirler. Gençlik üyesi olarak derneğe üyelik başvurusu yapanlardan zorunlu olmamak şartı ile bağış kabul edilebilir. Yapılan bağışlar gençlik üyelerinin faaliyet ve etkinliklerinde kullanılır. Gençlik üyelerinin sayısının artması halinde bu kişiler için ayrı bir yasal prosedürlere uygun “Gençlik Üyeliği Fahri Üye Kayıt Defteri” tutulabilir. Yönetim Kurulu kararı ile gençlik üyeliğine kabul edilen veya üyelikleri sona eren kişilerin kayıtları bu defterde takip edilir. Gençlik üyelerinin çalışma prosedürleri Yönetim  Kurulu tarafından belirlenir    

Madde 13: Derneğin Organları 
Derneğin aşağıdaki organları vardır.   
13.1  Genel Kurul
13.2. Yönetim Kurulu
13.3. Denetleme Kurulu   

Madde 14: Genel Kurul, Genel Kurul Toplantısı ve Toplantının Yapılış Usulü     Genel Kurul asli üyelerden oluşur. İki yılda bir defa Mart Ayı içinde olağan toplantı başlığı altında toplanır.     Dernek, Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.
14.1. Genel Kurul’a Katılma Hakkı; 
Genel Kurul'a katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcu bulunmamak gereklidir.     Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı veya elektronik posta ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır. 
14.2. Genel Kurul’a Çağrı Usulü;
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.    Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
14.3. Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Yer;   
Genel kurul yönetim kurulunca belirlenen yer ve saatte toplanır. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.   
Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 
14.4. Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü  
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.  
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.   
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  
14.5. Genel Kurul’da Oylama  
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.  Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.   Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 15: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri     Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır;
15.1. Dernek Organlarının seçilmesi,
15.2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, 
15.3.Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
15.4.Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
15.5.Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
15.6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
15.7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut çıkması,
15.8. Derneğin fesih edilmesi 
15.9. Yönetim Kurulunun ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının tetkik edilip karara bağlanması,
15.10. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15.11. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
15.12. Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması.

Madde 16: Yönetim Kurulu   
Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un Dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği yedi asil ve beş yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir Başkan, bir ile beş arasında Başkan Yardımcısı ve bir Sayman Üye seçer.  
Yönetim Kurulu’na üye olmak için, üye olmak isteyen kişinin en ez altı ay boyunca Dernek de üyelik yapması gerekmektedir. Bu kural derneğin ilk yılındaki seçimde uygulanmaz.     
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.   

Madde 17: Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri;   
17.1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
17.2.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak en büyük mülki amirliğine sunmak,
17.3 Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
17.4.Bütçe doğrultusunda giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılma paylarını saptamak,
17.5.Yıllık  aidat  ve  katılma  paylarını  ödemeyen  üyeler  hakkında  gerekli  işlemleri yapmak,
17.6. Dernek üyeleri arasından iki kişilik istişari nitelikte bir "Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu” seçmek ve yetkilendirmek
17.7. Derneğin stratejik planlarını hazırlanması ve uygulanması,
17.8.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
17.9.Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
17.10.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Madde 18 : Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi   
Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine mevzuata uygun şekilde yazı ile bildirilir.

Madde 19 : Derneğin Gelirleri
19.1.Giriş aidatı, üye aidatı ve katılma payları,
19.2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
19.3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
19.4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
19.5.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
19.6.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
19.7.Diğer gelirler.  
        
Madde 20: Derneğin Defter ve Evrakları    
Dernek'te aşağıda yazılı defterler tutulur;
20.1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
20.2. Karar defteri: Yönetim Kurulları'nın kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.     
20.3. Gelen ve giden evrak defteri: Evrak defteri, gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
20.4. Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verdikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
20.5.  Bütçe,  kesin  hesap  ve  bilanço  defteri:  Bütçe,  kesin  hesap  ve  bilançolar  bu  deftere  işlenir. 
20.6. Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Madde 21: Gelir ve Giderlerde Usul   
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.     Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.   Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.    Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.        Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurul'u bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğinde tescil ettirilir.

Madde 22: Derneğin Borçlanma Usulleri  
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Madde 23: Denetleme Kurulu      Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurul'ca asli üyeler arasından iki yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.   
Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir.     Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplantılarda Genel Kurul’a sunar. 

Madde 24: Dernek İç Denetimi   
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  
   
Madde 25 : Derneğin Şubelerinin Kuruluşu  
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 26 : Şubelerin Görev ve Yetkileri   
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.  

Madde 27: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler  
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.  Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.   Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.  

Madde 28: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği  
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.  Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, merkez genel kurulundan 2 ay önce şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.   Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda tüm üyeleri ile temsil edilir.   Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.  

Madde 29 : Temsilcilik Açma  
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.  

Madde 30: Tüzük Değişikliği    
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.   Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.   

Madde 31: Fesih ve Tasfiye    
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.   Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.   
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Arap İşadamları ‘ARTİAD’ Derneği” ibaresi kullanılır.   Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.   Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.   Madde 32: Tüzükte açıklık olmayan haller      Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

İlgili Görseller
  • Artiad Tüzüğü
    177.98 KB
    25.07.2019
    Artiad Tüzüğü
© 2019 All rights Reserved. ARTIAD - Bu site Aidango STK ERP'si ile hazırlanmıştır.